R E G U L A M I N

KATOLICKIEGO PRZESZKOLA NIEPUBLICZNEGO

ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP

IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

W RYDUŁTOWACH

 

Przedszkole jest placówką opiekuńczo – wychowawczą podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej, która ma na celu osobowościowy i religijny rozwój dziecka oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. Właśnie te środowiska odpowiedzialne są za wprowadzenie go w świat ludzi dorosłych
i uczenie sztuki życia.

 

I. Udział rodziców w życiu przedszkola:

– zebrania ogólne,
– zebrania grupowe,
– kontakty indywidualne,
– zajęcia otwarte dla Rodziców,
– kącik dla Rodziców,
– czynny udział w organizowanych okolicznościowych imprezach.

 

II. Czas pracy przedszkola:

– Przedszkole jest czynne od godz. 6.30 – 16.00.

– DZIECI PRZYPROWADZA SIĘ DO GODZ. 8.30.

– Dzieci odbierane są w godzinach 14.00 – 16.00.

– W przedszkolu obowiązują następujące przerwy :
– w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
– w okresie Świąt Wielkanocnych,
– lipiec, sierpień (czas prac porządkowo-remontowych),
– w ferie zimowe, w piątek po Uroczystości Bożego Ciała , 2 maja – w przedszkolu
organizowany jest dyżur pedagogiczny w godzinach ustalonych przez dyrektora.

 

III. Frekwencja dzieci:

Każde dziecko powinno uczęszczać do przedszkola regularnie i punktualnie. Nieobecność może nastąpić z ważnych powodów:
– choroba dziecka,
– wyjazd dziecka do sanatorium.

W przypadku choroby dziecka lub dłuższej nieobecności, Rodzice są zobowiązani poinformować przedszkole o rodzaju nieobecności i przypuszczalnym czasie trwania.

Jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez więcej niż 7 dni i nie jest usprawiedliwione lub gdy Rodzice nie uiszczą odpłatności Dyrektor może skreślić dziecko z listy.

 

IV. Bezpieczeństwo dzieci:

Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom opieki przy przyprowadzaniu i odbieraniu ich z przedszkola. Na odbiór dziecka przez inną osobę wymagana jest pisemna zgoda Rodziców.

 

V. Zdrowie i higiena dziecka:

Do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe, czyste bez wyrzutów skórnych, stanów podgorączkowych a także infekcji górnych dróg oddechowych.

 

VI. Wyprawka dziecka:

– pantofle,
– chusteczki do nosa,
– piżamka (maluchy),
– strój gimnastyczny (5 i 6 – latki),
– szczoteczka do zębów i pasta,
– codziennie kanapka na śniadanie.

 

VII. Odpłatność za przedszkole:

Odpłatność regulowana jest w wyznaczonym dniu po 10 każdego miesiąca w biurze przedszkola.

W przypadku nieobecności dziecka zwracamy odpłatność za wyżywienie w następnym miesiącu.

 

VIII. Uwagi końcowe:

Współpraca i kontakty z rodzicami i przedszkolem przynoszą efekt jeśli są oparte na otwartości i wyrozumiałości. Wszystkie sprawy, propozycje, sugestie i zażalenia powinny być zgłaszane do Siostry dyrektor.

Copyright © Ochronka Edmunda